Gdzie można budować obiekty bez pozwolenia?

plan budowy domu

Przepisy pozwalają na budowę obiektów bez formalności albo na podstawie zgłoszenia tylko wtedy gdy nie znajdują się one na terenach będących pod szczególną ochroną. Chodzi tutaj o obszary wpisane do rejestru zabytków. Wtedy potrzebne jest zgłoszenie nawet w przypadku obiektów, które zwykle nie wymagają formalności. Takie projekty wymagają również specjalnego sposobu zarządzania budową i zarządzania usterkami budowlanymi. Nierzadko w takich przypadkach wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie dla budownictwa, które podnosi efektywność pracy i skraca czas wykonywania całego projektu. To jeszcze nie koniec. Jeśli inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub na środowisko, wtedy zawsze jest potrzebne pozwolenie na budowę. Zwolnienie z formalności nie oznacza dowolności w lokalizacji obiektu. Niezależnie od tego czy obiekt budujemy na zgłoszenie, czy też bez żadnych formalności musimy spełnić wymagania stawiane przez różne przepisy zarówno lokalne, jak i obowiązujące w całym kraju. Do aktów prawa miejscowego należy przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Informacje czy działka znajduje się na obszarze objętym ustaleniami planu uzyskamy w urzędzie gminy, na terenie której jest zlokalizowana. Plan miejscowy wskazuje jakie obiekty można wybudować na konkretnej działce i jakie warunki trzeba przy tym spełnić. Dlatego przed postawieniem w danym miejscu konkretnego obiektu budowlanego musimy się upewnić że jego lokalizacja i wygląd będą zgodne z wymaganiami planu. Np. domki letniskowe możemy budować tylko na działkach przeznaczonych pod zabudowę letniskową. Z kolei na terenach rolnych możemy wznosić obiekty, jeśli plan miejscowy na to pozwala. Niektóre plany zakazują całkowitej budowy na terenach rolnych, a niektóre pozwalają np. na budowę budynków gospodarczych lub stawiają inne wymagania. Dodatkowo, w przypadku niektórych gruntów może być konieczne wcześniejsze wyłączenie ich z produkcji rolnej. W planie miejscowym znajdziemy też wymogi dotyczące wyglądu danego obiektu np. jego wysokości, kąta nachylenia dachu oraz odległości w jakiej należy go usytuować w odniesieniu do drogi, lasu, rzeki czy jeziora. Gdy działka znajduje się na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego być może będziemy musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli tak zwaną WZ-kę. Przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne, dlatego o to czy w danym przypadku potrzebna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Najlepiej zapytać we właściwym urzędzie, w urzędzie miasta lub gminy albo w starostwie powiatowym. Co prawda Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał opinię, zgodnie z którą budowa obiektów nie wymagających pozwolenia nie powinna pociągać za sobą konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jednak opinia ta nie stanowi wykładni prawa. Oprócz planów miejscowych do przepisów lokalnych należą np. uchwały sejmiku województwa wyznaczające obszary chronionego krajobrazu lub tworzące parki krajobrazowe. Przepisy te zazwyczaj wprowadzają konkretne zakazy dotyczące danego obszaru np. całkowity zakaz budowy na danym terenie albo zakaz budowy w odległości stu metrów od linii brzegowej rzeki czy jeziora. Do przepisów obowiązujących w całym kraju, który musimy mieć na uwadze planując inwestycje, należą między innymi ustawa o drogach publicznych i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.